Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

AKO SA STAŤ NAŠIM ČLENOM ?
Členom Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov / morčatá / sa môže stať každý chovateľ či obdivovateľ morčiat. Podmienkou je dodržiavanie chovateľského poriadku a stanov SZCH.

Členom sa môže stať aj chovateľ, ktorý vlastní morčiatko bez PP a chce ho vystavovať na výstavách v triede "C" - miláčik.

postup pri registrácii člena:Registráciu chovateľskej stanice od 26.09.2011 vykonáva výhradne Plemenná kniha morčiat .


podľa daných kritérií zvoľte výšku platby:


Výška členských príspevkov platná pre aktuálny rok:

  • zápisné (platí každý nový člen pri zápise, prípadne bývalý člen s prerušeným členstvom alebo člen pri zaplatení členského po termíne splatnosti)
3,50 €
k zápisnému je potrebné uhradiť aj členský príspevok podľa nižšie uvedenej tabuľky

Členovia zo Slovenska

 

  • základný členský príspevok
15,00 €
  • znížený členský príspevok pre členov registrovaných v inej ZO SZCH
8,00 €
  • členský príspevok mládež do 18 rokov
7,50 €

Zahraničný členovia

 

  • základný členský príspevok
18,00 €
  • členský príspevok mládež do 18 rokov
9,00 €

spôsob platby:


- poštovou poukážkou alebo prevodom na účet mBanky

číslo účtu IBAN: SK24 8360 5207 0042 0120 4569
BIC (SWIFT): BREXSKBXXXX
banka: mBank
variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
správa pre príjemcu: meno a priezvisko, členstvo pre rok


 
- v hotovosti pokladníkovi ZO na niektorej z výstav, alebo v deň konania Výročnej členskej schôdze


VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ


Členské príspevky na kalendárny rok majú členovia povinnosť zaplatiť v priebehu mesiaca január (od 1.1. do 31.1.). Platby pred týmto termínom nemôžu byť zúčtované do aktuálneho roka. Pri neskorších platbách je potrebné zaplatiť aj zápisné.
(NEPLATÍ PRE NOVÝCH ČLENOV)