Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ


ku dňu 21.5.2018

Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov / Morčatá / 

 Povinnosti Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ (ďalej len "ZO") a registrovaných sú uvedené v týchto pravidlách.
 Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nech nepokračujú ďalej v registrácii.


1. Registrácia

 • Táto registrácia, slúži iba pre účely členstva v našej ZO, získanie názvu chovateľskej stanice alebo pre prihlasovanie na naše výstavy. Ak nespĺňate ani jednu podmienku, nepokračujte v registrácii.
 • Údaje, ktoré užívateľ vyplní v registračnom formulári, musia byť pravdivé.


 a) členstvo v Základnej organizácii chovateľov drobných hlodavcov / morčatá /

 • Členstvo bude uznané až po prijatí členského poplatku.
 • Členstvo sa každý rok automaticky predlžuje zaplatením členského príspevku do 31. januára daného roku. Ak sa tak nestane, členstvo zaniká a ste povinný zo svojich internetových a iných prezentácií odstrániť informáciu, že ste našim členom.
 • Členovia automaticky získajú registráciu na webe zochm.sk a sú povinný sa riadiť týmito pravidlami.


2. Zrušenie registrácie na webe zochm.sk

 • Užívateľ nemôže svojvoľne zrušiť svoju registráciu. V prípade, záujmu o  zrušenie registrácie, kontaktujte správcu webu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).
 • ZO si vyhradzuje právo zrušiť registráciu kedykoľvek bez udania dôvodu a následného oznámenia o tejto skutočnosti.
 • Členovia nemôžu zrušiť registráciu na webe zochm.sk! Registrácia člena na webe zaniká automaticky do 1 roku od nezaplatenia členského príspevku.
 • Zrušením registrácie sa vymažú vaše osobné údaje z databázy webu.


3. Súkromie užívateľa webu a člena ZO

 • S poskytnutými údajmi bude naložené v súlade so zákonom a ochrane osobných údajov. Žiaden osobný údaj nie je poskytnutý tretej strane a ani použitý na marketingové účely. Zoznam členov v rozsahu Meno a priezvisko, dátum narodenia a email sú každoročne nahlasované Slovenskému zväzu chovateľov, ako našej nadredenej organizácii z dôvodu evidencie členov.
 • Členovia si môžu zvoliť, ktoré údaje budú zverejnené pre verejnosť až na vybrané údaje, ktoré sú povinne viditeľné (meno, email, web, mesto, krajina, rok od kedy ste členom ZO, informácia o uhradení členského príspevku, názov CHS, počet morčiat a chované plemená morčiat).
 • U bývalého člena s CHS (člen, ktorý nezaplatiť členský príspevok) budú údaje odmazané do 1 roku od posledného termínu úhrady členského na nové obdobie.


4. Povinnosti užívateľa webu

 • Registrovaný užívateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile na našom webe.
 • Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní webu zochm.sk  nesmie konať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a so všeobecnou morálkou.
 • Možnosť pridávania inzercie, fotografií alebo reklamného bannera majú len členovia (nesmiete pridávať obsah, ktorý je  v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo nemáte dostatočné autorské práva).
 • Uživatelia sa zaväzujú, že údaje, ktoré budú vypisovať na našom webe (prípadne písomnou formou na adresy výboru ZO) budú vždy pravdivé.


5. Práva a povinnosti ZO na webe zochm.sk

 • ZO  nezodpovedá za uverejnený obsah (profily, diskusie, komentáre, inzercia, ...) užívateľov a za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv.
 • ZO neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti a bezchybnej činnosti webu. ZO nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webu zochm.sk .
 • V prípade opakovania porušenia podmienok môže byť trvale užívateľovi znemožnená registrácia.


6. Zmena pravidiel

 • Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že ZO  je oprávnená tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. V prípade, že dôjde k zmene, tak užívateľ berie automaticky na vedomie a súhlasí s novou verziou podmienok. ZO nie je povinná o zmene pravidiel informovať. Pravidlá sú k dispozícii na zochm.sk .


7. Záverečné ustanovenie

 • Tieto Všeobecné pravidlá platia od 21.5.2018 aj pre členov a vystavovateľov, ktorí sa zaregistrovali pred týmto dátumom.