Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení priatelia,

rád by som Vám v mene celého výboru ZO zaželal všetko dobré v Novom roku 2016 ako v chovateľskom, tak aj v osobnom živote.

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že v priebehu mesiaca január, najneskôr do konania Výročnej členskej schôdze (termín Vám oznámime neskôr, keď nám bude potvrdený z OV SZCH BB), je každý člen povinný uhradiť každoročný členský príspevok. Informácie o výške členského príspevku nájdete na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov .-------------------------------
Peter Šimkovič
tajomník