Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Milí priatelia - chovatelia,

všetkých našich členov si dovoľujeme pozvať na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční poslednú januárovu sobotu, t.j. 25.01.2014 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2014. V prípade platby z bankového účtu alebo poštovou poukážkou je posledný termín 23.01.2014 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 23.01.2014 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z pošty. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2014 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov v dolnej časti v sekcii spôsob platby. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Program schôdze:
1) Schválenie nových členov
2) Správa o činnosti za rok 2013
3) Správa o hospodárení za rok 2013
4) Správa o kontrolnej činnosti
5) Informovanie o zmenách vo Výstavnom a Registračnom poriadku
6) Plán akcií na rok 2014
7) Voľby členov výboru
8) Diskusia
9) Uznesenie
10) Záver

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

Alena Mikulinová
predseda ZO